دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 5-182 
بررسی و تحلیل تزیینات آجرکاری مساجد مراغه بر مبنای مبانی هنرهای تجسمی

صفحه 125-140

10.22051/jtpva.2020.26925.1097

پروین فرازمند؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ سیروس جمالی؛ حسن ستاری ساربانقلی