هزینه های انتشار مقاله

 

 هزینه‌های انتشار مقاله

مجلۀ مبانی نظری هنرهای تجسمی برای داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف دریافت می‌شوند. پس از ارسال اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است. 

هزینه‌های انتشار مقاله 

مرحله پرداخت

موارد

ملبغ

پرداخت اول

داوری

۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

پرداخت دوم

پذیرش و آماده سازی چاپ (شامل: صدورگواهی پذیرش/ویرایش فارسی و انگلیسی/صفحه آرایی )

8.۵۰۰.۰۰۰  ریال

جمع :        10.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات: 

  •  در مقالاتی که بیش از 6۰۰۰ کلمه باشند، به هزینۀ پذیرش و انتشار مقاله افزوده می‌شود.
  • صفحه آرایی و ویرایش بخش فارسی و انگلیسی باید توسط افراد متخصص و معتمد نشریه انجام پذیرد.