هزینه های انتشار مقاله

 

 هزینه‌های انتشار مقاله

مجلۀ مبانی نظری هنرهای تجسمی برای داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف دریافت می‌شوند. پس از ارسال اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است. 

هزینه‌های انتشار مقاله ۱۴۰۰

مرحله پرداخت

موارد

ملبغ

پرداخت اول

داوری

۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

پرداخت دوم

پذیرش و آماده سازی برای انتشار

۸.۵۰۰.۰۰۰  ریال

جمع :        ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

 

توضیحات: 

  • مقالاتی که بیش از ۷۰۰۰ کلمه باشند، به ازای هر۵۰۰کلمه اضافه در نسخه‌ فارسی، مبلغ ۵۰.۰۰۰ تومان به هزینۀ پذیرش و انتشار مقاله افزوده می‌شود.