درباره نشریه

 دوفصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی

زمینه­ ی انتشار: هنر

صاحب امتیاز: انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران "با همکاری دانشگاه الزهرا (س)"

مدیر مسئول: دکتر محمد کاظم حسنوند

سردبیر: دکتر عفت­ السادات افضل طوسی

 مدیر داخلی: نرگس حوریزاد 

شاپا: ISSN 2538-5666

" درجه ی علمی-پژوهشی نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی، طی شماره نامه 10273/18/3/ در تاریخ 15/05/1396دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریاتعلمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است. "