بررسی شاخصه های اصالت در آثار الوگرافیک و اتوگرافیک با تکیه بر نظریه نلسون گودمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نقاشی ، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا(س)،تهران، ایران

چکیده

اصالت اثر هنری از مسایلی است که توجه هنرمندان، منتقدان و نظریه‌پردازان مباحث هنر را همواره، به خود جلب کرده است. اصالت هنری، مفهومی ناپایدار است و با مفاهیمی چون تداوم، تغییر و حقیقت ارتباط دارد. احراز اصالت هنری، امکان ارزیابی اثر و حق مالکیت هنری را هموارتر می‌سازد. در میان نظریه‌پردازان تئوری‌های هنر، نلسون گودمن، ضمن قایل شدن تفاوت و تمایز مبحث اصالت آثار در میان هنرها، با طبقه‌بندی فرآیندها و شیوه‌های آفرینش‌گری به دو نوع آثار هنری اتوگرافیک و الوگرافیک اشاره دارد. او خوانشی بدیع و نوین در این زمینه ارائه می‌دهد. هنرهای اتوگرافیک را غیرقابل کپی شدن و هنرهای الوگرافیک را دو مرحله‌ای، با قابلیت تکثیر نامحدود معرفی می‌کند. هنرهایی نظیر نقاشی و مجسمه، هنرهای اتوگرافیک یا خودنگاشتی و هنرهای گرافیکی با منطق تکثیرپذیری از جمله هنرهای الوگرافیک به شمار می‌آید. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسناد کتابخانه ای، به بررسی شاخصه های اصالت در آثار هنری الوگرافیک و اتوگرافیک می پردازد. مقاله، بر اساس این پرسش اصلی شکل گرفت: چه عواملی بر اصالت هنر و معناداری ذات هنر، نقش تاثیرگذار دارند؟ و این که بر پایه نظریه  گودمن چه تفاوتی میان آثار تکثیرپذیر و یگانه وجود دارد؟ پرسش‌ها منتج به ارائه این فرضیه شد که، اصیل بودن اثر هنری، رابطه معناداری با ذات اثر دارد و پدیدآورنده با خلاقیت و تفکر خویش و بدون گرده‌برداری از آثار خلق شده دیگر، به معنایی یگانه نائل می‌آید. یافته‌های پژوهش بر مبنای نظری خود بدین نتیجه نائل گردید که آثار تکثیرپذیر(الوگرافیک) همانند آثار یگانه(اتوگرافیک) دارای اصالت و ارزش هنری بوده و می‌توان در زمره آثار هنری فاخر، ارزشمند و دارای اصالت، مورد ارزیابی شاخصه‌ای قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Authenticity Indexes in Allographic & Autographic Works Based on Nelson Goodman’s Theory

نویسندگان [English]

 • Parisa Shad 1
 • Farimah Fatemi 2
 • Fatemeh Morselie Tohidi 3
1 Associate Prof., Painting Group, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Ph.D Student, Art Research, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Ph.D Student, Art Research, Alzahra University.
چکیده [English]

The authenticity of the work of art has always been one of the issues that have attracted the attention of artists as well as art critics and theorists. Authenticity is associated with concepts such as continuity, change, and truth; in other words, the truth of the work is actually the continuity as well as the change in the framework determined by the work’s essence.
While expressing the distinction between various arts as for their authenticity, the American philosopher Nelson Goodman offers an innovative approach of the processes and methods of artistic creation in the allographic and autographic arts. For him, autographic arts are created in a single-stage and are inimitable while the allographic arts are two-dimensional and can be unlimitedly reproduced. Taking into account such definition, arts such as painting and sculpture can be considered autographic or autobiographic while other types of art such as photography and graphics that are easily available to everyone for logical reproduction might be considered allographic.
Employing a descriptive method and collecting data through desk study of library resources, the research has been based on the theory of Nelson Goodman on the division of works of art into two groups of autographic and allographic and investigates the characteristics of authenticity in the group of reproductive works.
Authenticity has been examined and used in many different ways. Therefore, there are several definitions of this concept. A number of theorists believe that creativity, as an important issue in an artwork, is the main pillar of authenticity of any original work. Autographic and allographic works are different in terms of ontology, the nature of the work and the presentation; however, in terms of authenticity, both are considered authentic and artistic; in fact these are original works and their creator has made them without imitating any previous artwork but through his own creativity and innovation, and thus, they are ‘unique’ in essence.
One can also search for authenticity in works that exhibit some degree of mental effort and are worthy of deliberation. The reproducibility of works is not an indication of the absence of authenticity, but shows that reproduction and copying of such works have been carried out by technological means without the slightest manipulation. Therefore, they don’t have original and copy versions and are unique and matchless in nature. However, as for autographic works, the copy of the work is devoid of value and originality and has defects that differentiate it from the original one.
Ultimately, intellectual and original works which possess a degree of creativity and intellectual endeavor are considered as authentic. Therefore, the authenticity of the works depends on the thought and content of the work that must be pure and innovative, and the way of presenting as reproduction or non-reproduction is not a criteria to be considered while examining the authenticity of any artwork. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Authenticity of Artworks
 • Graphic
 • Reproducible Works
 • Nelson Goodman
-         آرچر، مایکل(1387). هنر بعد از 1960، ترجمه کتایون یوسفی، تهران: حرفه هنرمند.
-         احمدی، بابک(1383). حقیقت و زیبایی، چ. هفتم، تهران: مرکز.
-         احمدی افرمجانی، علی اکبر و رحمانیان، احمد(1395). «نلسون گودمن: مساله وجود شناسانه ارزش هنر»، حکمت و فلسفه، سال دوازدهم، شماره 3،  29-40.
-          انصاری، باقر(1386). «شرایط اثر قابل حمایت در نظام های مالکیت‌های ادبی و هنری»، تحقیقات حقوقی،  شماره 45، 151-97.
-          باغبان، ماهر و غلامیان، سجاد(1389). «اصالت آثار هنری»، اطلاعات حکمت و معرفت، سال پنجم، شماره 10،  44-49.
-          بنیامین، والتر(1366). نشانه‌ای به رهایی: مقالات برگزیده، ترجمه بابک احمدی، تهران: تندر.
-          جعفری، علی(1393). «بررسی حقوقی ضابطه اصالت آثار ادبی و هنری»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 65، 15-46.
-          جووانلی، الساندرو(1394). زیبایی‌شناسی گودمن، ترجمه هدی ندای فر، تهران: ققنوس.
-          دیکی، جورج(1393). هنر و ارزش، ترجمه مهدی مقیسه، تهران: فرهنگستان هنر.
-          راش، مایکل(1389). رسانه‌های نوین در قرن بیستم، ترجمه بیتا روشنی، تهران: نظر.
-          رحمانیان، احمد(1396). «زیبایی شناسی گودمن: نومینالیستی یا غیر نومینالیستی؟»،فلسفه، سال 45، شماره 1، 15-36.
-          زاهدی، مهدی و شریف‌زاده، شیرین(1395). «جایگاه هنر معاصر در حقوق آفرینش‌های ادبی و هنری»، پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره، 15، 53-83.
-          زرکلام، ستار(1387). حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران: سمت.
-          سپهر، مسعود(1395) تجزیه و تحلیل آثار گرافیک، تهران: فاطمی.
-          صفایی، سید حسین(1375). مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، تهران: میزان.
-          علیا، مسعود(1394). دانشنامه استنفورد، تهران: ققنوس.
-          غفوری، زینب(1389). حمایتازنمودهایفرهنگعامه(فولکلور) درحقوقمالکیتفکری، تهران: جاودانه.
-          غفوری، زینب(1397). «بررسی قابلیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه»، حقوق اداری، سال پنجم، شماره 14، 72-102. 
-          فدایی نژاد، سمیه و عشرتی، پرستو(1393). «واکاوی مولفه‌های بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی»، هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دوره 19، شماره 4،  77-86.
-          فریلند، سینتیا(1383). اما آیا این هنر است، مقدمه‌ای بر نظریه هنر، ترجمه کامران سپهران. تهران: مرکز.
-          کلکن، آن(1394). نظریه هنر معاصر، ترجمه بهروز عوض پور، تهران: نگاه.
-          کمالی، زهرا و اکبری، مجید(1387). «والتر بنیامین و هنر بازتولیدپذیر»، پژوهش‌های فلسفی، شماره 14،  125-146.
-          لسینگ، آلفرد(1390) آثار جعلی و تقلبی، ترجمه نیما ملک محمدی، تهران: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.
-          نیلی، رعنا(1395). نقش ارزش و اصالت در تبدیل معماری معاصر ایران به میراثی برای آینده، رساله دکترای معماری، تهران: دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
-          ولز، لیز(1392). عکاسی: درآمدی انتقادی، ترجمه سولماز ختایی لر؛ ویدا قدسی رائی؛ مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: مینوی خرد.
 
Elgin, Catherine (1991) What Goodman eaves out, Journal of Aesthetic Education, Vol 25, pp. 89-96
Lipkin, Jonathan. Photography Reborn: Image Making in Digital Era. New York: Abrams studio, 2005
 
Hirsch, Robert(2008) Seizing the Light:A Social History of Photography. McGrraw-Hill. Humanitise
Goodman, Nelson(1976) Languages of Art, Hackett Publishing Company, United States of America
دوره 4، شماره 2
اسفند 1398
صفحه 115-124
 • تاریخ دریافت: 30 دی 1397
 • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1398
 • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1398