اعضای ویراستاری و صفحه آرایی

زهرا حسینی

ویراستار ادبی نشریه

 زهرا حسینی

 دانشگاه فرهنگ و هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه، زبان و ادبیات فارسی

 

 hosseini_z90@yahoo.com

 
محمد علی  غفاری زاد

صفحه آرا

 محمد علی غفاری زاد

گرافیک کارشناس ارشد گرافیک

 

 ghafarizad@gmail.com

 
سپیده طراوتی محجوبی

ویراستار انگلیسی

 سپیده طراوتی محجوبی

 دانشگاه الزهرا

 

 sepidehtaravati@gmail.com