اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عفت السادات افضل طوسی

ارتباط تصویری استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

afzaltousialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

محمد کاظم حسنوند

نقاشی دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

mkhmodares.ac.ir

مدیر اجرایی

نرگس حوریزاد

نقاشی کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

nhourizadyahoo.com


- مدیر اجرایی و کارشناس نشریه برگزیده کشور در سال 1400

- رتبه اول دوره کارشناسی ارشد رشته نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

- کارشناسی نقاشی، دانشکده هنر شاهد

- مدیر مسئول آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی "آسمانه"

 

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آژند

پژوهش هنر استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

yazhandut.ac.ir

مرضیه پیراوی ونک

فلسفه دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

m.piraviaui.ac.ir

غلامعلی حاتم

پژوهش هنر استاد گروه پژوهش، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

nonenone.com

محمد کاظم حسنوند

نقاشی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

mkhmodares.ac.ir

پری سا شاد قزوینی

نقاشی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

shadalzahra.ac.ir

جلال الدین سلطان کاشفی

پژوهش هنر استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران

j_soltankashefigmail.com

علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

shirazishahed.ac.ir

مهدی محمدزاده

هنر در ادیان استاد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

m.mohammadzadehtabriziau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Mahnaz Moallem

تکنولوژی آموزشی/طراحی سیستم های آموزشی استاد دانشگاه تاوسون مریلند

mmoallemtowson.edu

Pedram Khosronejad

ادیان و مطالعات جامعه شناسی دانشیار دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا

p.khosronejadwesternsydney.edu.au

ویراستار ادبی نشریه

زهرا حسینی

دانشگاه فرهنگ و هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه، زبان و ادبیات فارسی

hosseini_z90yahoo.com

صفحه آرا

محمد علی غفاری زاد

گرافیک کارشناس ارشد گرافیک

ghafarizadgmail.com

ویراستار انگلیسی

سپیده طراوتی محجوبی

دانشگاه الزهرا

sepidehtaravatigmail.com