اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عفت السادات افضل طوسی

ارتباط تصویری استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

afzaltousialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

محمد کاظم حسنوند

نقاشی دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

mkhmodares.ac.ir

مدیر اجرایی

نرگس حوریزاد

نقاشی کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

nhourizadyahoo.com


- مدیر اجرایی و کارشناس نشریه برگزیده کشور در سال 1400

- رتبه اول دوره کارشناسی ارشد رشته نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

- کارشناسی نقاشی، دانشکده هنر شاهد

- مدیر مسئول آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی "آسمانه"

 

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آژند

پژوهش هنر استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

yazhandut.ac.ir

مرضیه پیراوی ونک

فلسفه دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

m.piraviaui.ac.ir

محمد کاظم حسنوند

نقاشی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

mkhmodares.ac.ir

جلال الدین سلطان کاشفی

پژوهش هنر استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران

j_soltankashefigmail.com

پری سا شاد قزوینی

نقاشی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

shadalzahra.ac.ir

علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

shirazishahed.ac.ir

مهدی محمدزاده

هنر در ادیان استاد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

m.mohammadzadehtabriziau.ac.ir

آناهیتا مقبلی

پژوهش هنر، ارتباط تصویری دانشیار ، عضو هیات علمی گروه آموزشی هنر، مرکز شرق تهران، دانشگاه پیام نور.

anahita.moghbeligmail.com
0000-0002-7200-5316

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Mahnaz Moallem

تکنولوژی آموزشی/طراحی سیستم های آموزشی استاد دانشگاه تاوسون مریلند

mmoallemtowson.edu

Pedram Khosronejad

ادیان و مطالعات جامعه شناسی دانشیار دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا

p.khosronejadwesternsydney.edu.au

ویراستار انگلیسی

سپیده طراوتی محجوبی

دانشگاه الزهرا

sepidehtaravatigmail.com

ویراستار ادبی نشریه

زهرا حسینی

دانشگاه فرهنگ و هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه، زبان و ادبیات فارسی

hosseini_z90yahoo.com

صفحه آرا

محمد علی غفاری زاد

گرافیک کارشناس ارشد گرافیک

ghafarizadgmail.com