اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عفت السادات افضل طوسی

ارتباط تصویری دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

afzaltousialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

محمد کاظم حسنوند

نقاشی دانشیار گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

mkhmodares.ac.ir

مدیر اجرایی

نرگس حوریزاد

نقاشی کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

nhourizadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آژند

پژوهش هنر استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

yazhandut.ac.ir

مرضیه پیراوی ونک

فلسفه دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

m.piraviaui.ac.ir

غلامعلی حاتم

پژوهش هنر استاد گروه پژوهش، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

nonenone.com

محمد کاظم حسنوند

نقاشی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

mkhmodares.ac.ir

پری سا شاد قزوینی

نقاشی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

shadalzahra.ac.ir

جلال الدین سلطان کاشفی

پژوهش هنر استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران

j_soltankashefigmail.com

علی اصغر شیرازی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

shirazishahed.ac.ir

مهدی محمدزاده

هنر در ادیان استاد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

m.mohammadzadehtabriziau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Mahnaz Moallem

تکنولوژی آموزشی/طراحی سیستم های آموزشی استاد دانشگاه تاوسون مریلند

mmoallemtowson.edu

Pedram Khosronejad

ادیان و مطالعات جامعه شناسی دانشیار دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا

p.khosronejadwesternsydney.edu.au

ویراستار ادبی نشریه

زهرا حسینی

دانشگاه فرهنگ و هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه، زبان و ادبیات فارسی

hosseini_z90yahoo.com