داوران

 راهنمای ثبت نام داوران محترم در سایت Publons

 

اسامی داوران سال 1401                                                                  

    نام داور       رشته تخصصی       سمت / سازمان          Publons Profile    
نفیسه اثنی عشری گرافیک استادیار گروه گرافیک، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران  
محمد اعظم زاده نقاشی گروه صنایع دستی و پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران. بابلسر .ایران https://publons.com/researcher/3718023/mohammad-azamzadeh/
عفت السادات افضل طوسی پژوهش هنر دانشگاه الزهرا https://publons.com/researcher/4231592/effat-afzaltousi/
مرضیه اله دادی طراحی صنعتی گروه طراحی صنعتی،دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4058411/marzieh-allahdadi/
بابک امرایی طراحی صنعتی عضو هیآت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز / معاون دانشکدة طراحی اسلامی https://publons.com/researcher/4822969/babak-amraee/
آزاده بهمنی پور پژوهش هنر استادیار دانشکده هنر دانشگاه دامغان- سمنان دامغان  
الهه پنجه باشی پژوهش هنر هیات علمی گروه نقاشی دانشکده هنر دانضشگاه الزهرا تهران ایران https://publons.com/researcher/4593030/elaheh-panjehbashi/
فاطمه پورمند نقاشی دکتـری پژوهـش هنـر، دانشـگاه الزهـراء(س) https://publons.com/researcher/4694307/fateme-pourmand/
مرضیه پیراوی ونک فلسفه هنر PhD in Philosophy Associate professor Art University of Isfahan  
مرضیه تراجی  گرافیک عضو هیات علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان  
افسانه توسلی علوم اجتماعی و اقتصادی دانشیار گروه مطالعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی https://publons.com/researcher/3063361/afsaneh-tavassoli/
حامد توسلی خوشنویسی مدیر عامل/موسسه فرهنگی قرانی حامی نور علوی و استاد دانشگاه https://publons.com/researcher/4680840/hamed-tavassoli/
اصغر جوانی مبانی نظری هنرهای تجسمی گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان  
وحید چوپانکاره طراحی صنعتی استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه تهران  
محمد کاظم حسنوند مبانی نظری هنرهای تجسمی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس https://publons.com/researcher/4624514/mohammad-kazem-hassanvand/
زهرا حسین آبادی پژوهش هنر گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  
زهرا حسینی دبیات و علوم انسانی دانشگاه فرهنگ و هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه، زبان و ادبیات فارسی https://publons.com/researcher/4453009/zahra-hoseini/
بهمن حوریزاد علوم تربیتی دانشگاه کسری رامسر https://publons.com/researcher/4826666/bahman-hourizad/
نرگس حوریزاد نقاشی/آموزش هنر دانشگاه تربیت مدرس https://publons.com/researcher/4826655/narges-hourizad-ganjkar/
فهیمه دانشگر ارتباط تصویری هیات علمی گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران. https://publons.com/researcher/4622851/fahimeh-daneshgar/
روشنک داوری  طراحی پارچه و لباس گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران https://publons.com/researcher/3381219/roshanak-davari/
محمد درویشی گرافیک عضو هیات علمی گروه گرافیک دانشکده هنر دانشگاه نیشابور https://publons.com/researcher/2142348/mohammad-darvishi/
زهرا دستان پژوهش هنر هیت علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر  
ملوک خادمی اشکذری علوم تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا/گروه علوم تربیتی https://publons.com/researcher/3080728/molouk-khademi-ashkzari/
فرشته دیانت عکاسی مربی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهر  
مصطفی رستمی مبانی نظری هنرهای تجسمی صنایع دستی و پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران. بابلسر. ایران https://publons.com/researcher/3685013/mostafa-rostami/
حسین رضوی فرد خوشنویسی گروه آموزشی خوشنویسی،‌ دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 38، تهران https://publons.com/researcher/4622012/hossein-razavifard/
احد روان جو نقاشی استادیار ، هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده هنر شوشتر  
سمیرا رویان نقاشی گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4916689/samira-royan/
هدا زابلی نژاد پژوهش هنر پژوهشگر پست دکترا در دانشگاه الزهرا  
ایمان زکریایی کرمانی فرش عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه هنر اصفهان https://publons.com/researcher/1463208/iman-zakariaee-kermani/
جلال الدین سلطان کاشفی نقاشی استاد دانشگاه هنر تهران https://publons.com/researcher/4826681/jalal-e-ddin-soltan-kashefi/
پریسا شاد قزوینی نقاشی هیئت علمی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س) https://publons.com/researcher/3416520/parisa-shad-ghazvini/
احد شاه حسینی طرحی صنعتی ریاست دانشکدة طراحی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.  
کامران شریفی عکاسی مدیر گروه عکاسی دانشگاه سوره  
محمد شکری فومشی مبانی نظری هنرهای تجسمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم  
فرنوش شمیلی پژوهش هنر هیئت علمی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)  
علیرضا شیخی صنایع دستی تهران،دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای کاربردی، گروه صنایع دستی  
محمد علی صفورا سینما- انیمیشن عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه سینما- انیمیشن  
محمد ضیمران فلسفه هنر دکترای معرفت شناسی دانشگاه ماساچوست  
محبوبه طاهری پژوهش هنر دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران.  
فریماه فاطمی پژوهش هنر دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا  
فریناز فربود طراحی پارچه و لباس طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران https://publons.com/researcher/3714536/farinaz-farbod/
افسانه قانی فرش استادیار دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد https://publons.com/researcher/4695953/afsaneh-ghani/
سمانه کاکاوند فرش استادیار دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای کاربردی، گروه آموزشی فرش هیات علمی  
بهرام کامرانی عکاسی عضو هیات علمی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر تهران  
مهدی کشاورز افشار  پژوهش هنر گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
مریم کشمیری نقاشی استادیار گروه نقاشی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4778825/maryam-keshmiri/
مهتاب مبینی  پژوهش هنر هیات علمی دانشگاه پیام نور  
مینا محمدی وکیل  پژوهش هنر استادیار دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر  
میترا معنوی راد ارتباط تصویری/خوشنویسی دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران https://publons.com/researcher/3416398/mitra-manavirad/
آناهیتا مقبلی گرافیک دانشیار دانشگاه پیام نور تهران  
علیرضا مهدی زاده ارتباط تصویری مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری صبا دانشگاه شهید باهنر کرمان  
مریم مونسی سرخه طراحی پارچه و لباس عضو هیات علمی و مدیرگروه رشته طراحی پارچه و لباس https://publons.com/researcher/3943622/maryam-mounesi-sorkheh/
علی اصغر میرزایی مهر پژوهش هنر/تاریخ هنر عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ  
امیرحسن ندائی پژوهش هنر استادیار دانشکده هنرو معماری دانشگاه تربیت مدرس  
احمد ندایی فرد طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا https://publons.com/researcher/3416334/ahmad-nedaei-fard/
علی نعمتی بابای لو حفاظت آثار فرهنگی رییس دانشکده حفاظت آثار فرهنگی  
شهره وزیری پژوهش هنر عضو هیات علمی، گروه آموزشی هنر دانشگاه علم و فرهنگ  
سیده راضیه یاسینی پژوهش هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  
میثم یزدی مبانی نظری هنرهای تجسمی دانشگاه آزاد اسلامی  

 

اسامی داوران 1401

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عبدالله آقائی گروه هنرهای تجسمی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
نفیسه اثنی عشری
نفیسه اثنی عشری استادیار گروه گرافیک، داانشکدة هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمد اعظم زاده نقاشی گروه صنایع دستی و پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران. بابلسر .ایران
عفت السادات افضل طوسی دانشگاه الزهرا
الهام اکبری مبانی نظری هنرهای تجسمی پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
مرضیه اله دادی گروه طراحی صنعتی،دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
بابک امرایی عضو هیآت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز / معاون دانشکدة طراحی اسلامی
میلاد باغ شیخی باستان شناسی دانشگاه تهران
آزاده بهمنی پور استادیار دانشکده هنر دانشگاه دامغان- سمنان دامغان
الهه پنجه باشی نقاشی دانشیارگروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا تهران ایران
فاطمه پورمند نقاشی دکتـری پژوهـش هنـر، دانشـگاه الزهـراء(س)
مرضیه پیراوی ونک PhD in Philosophy Associate professor Art University of Isfahan
مرضیه تراجی عضو هیات علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
افسانه توسلی دانشیار گروه مطالعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
حامد توسلی مدیر عامل/موسسه فرهنگی قرانی حامی نور علوی و استاد دانشگاه
اصغر جوانی مبانی نظری هنرهای تجسمی گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان
وحید چوپانکاره استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه تهران
آرش حسن‌پور دانشگاه هنر اصفهان. گروه پژوهش هنر
محمد کاظم حسنوند مبانی نظری هنرهای تجسمی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
زهرا حسین آبادی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
زهرا حسین نژاد مبانی نظری هنرهای تجسمی هیات علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
زهرا حسینی دانشگاه فرهنگ و هنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه، زبان و ادبیات فارسی
اعظم حکیم دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، گروه نقاشی
بهمن حوریزاد دانشگاه کسری رامسر
نرگس حوریزاد دانشگاه تربیت مدرس
مهدی خبازی کناری دانشیار فلسفه جدید و معاصر غرب. گروه فلسفه دانشگاه مازندران
حسن خوبدل مبانی نظری هنرهای تجسمی گروه پژوهش هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران
فهیمه دانشگر ارتباط تصویری هیات علمی گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران.
روشنک داوری گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
محمد درویشی عضو هیات علمی گروه گرافیک دانشکده هنر دانشگاه نیشابور
زهرا دستان هیت علمی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
دکتر دکتر خادمی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا/گروه علوم تربیتی
فرشته دیانت مبانی نظری هنرهای تجسمی مربی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهر
مصطفی رستمی مبانی نظری هنرهای تجسمی صنایع دستی و پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران. بابلسر. ایران
حسین رضوی فرد گروه آموزشی خوشنویسی،‌ دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 38، تهران
زهرا رهبرنیا دانشیار گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
احد روان جو استادیار ، هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده هنر شوشتر
سمیرا رویان گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
هدا زابلی نژاد پژوهشگر پست دکترا در دانشگاه الزهرا
فهیمه زارع زاده دانشگاه تربیت مدرس
ایمان زکریایی کرمانی عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه هنر اصفهان
جلال الدین سلطان کاشفی استاد دانشگاه هنر تهران
پریسا شاد قزوینی هیئت علمی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)
احد شاه حسینی ریاست دانشکدة طراحی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
کامران شریفی مدیر گروه عکاسی دانشگاه سوره
محمد شکری فومشی مبانی نظری هنرهای تجسمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
فرنوش شمیلی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
علیرضا شیخی تهران،دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای کاربردی، گروه صنایع دستی
محمد علی صفورا عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه سینما- انیمیشن
علی رضا صیاد
محمد ضیمران دکترای معرفت شناسی دانشگاه ماساچوست
فریده طالب پور استاد گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر الزهرا
محبوبه طاهری دکتری پژهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران.
فریماه فاطمی دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
فریناز فربود طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران
فرزانه فرخ فر استادیار دانشکده هنر دانشگاه نیشابور
شهره فضل وزیری عضو هیات علمی، گروه آموزشی هنر دانشگاه علم و فرهنگ
افسانه قانی مبانی نظری هنرهای تجسمی استادیار دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
سمانه کاکاوند استادیار دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای کاربردی، گروه آموزشی فرش هیات علمی
بهنام کامرانی عضو هیات علمی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر تهران
مهدی کشاورز افشار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مریم کشمیری استادیار گروه نقاشی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
علی اصغر کلانتر استادیار گروه صنایع دستی و پژوهش هنر، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
امنه مافی تبار دانشگاه هنر
مهتاب مبینی دانشیار گروه هنر، دانشگاه پیام نور تهران
فاطمه محمدی ماکلوانی ارتباط تصویری No 197 - Golestan Building - Pars Complex - Marvdasht St - Moaalem St - Tehran - Iran
مینا محمدی وکیل استادیار دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر
فاطمه مرسلی توحیدی ارتباط تصویری استادیار موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی
میترا معنوی راد دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
آناهیتا مقبلی دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
مهران مهاجر گروه ارتباطات تصویری و عکاسی،پردیس هنرهای زیبا
علیرضا مهدی زاده دانشیار و مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری صبا دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد مهرنیا مبانی نظری هنرهای تجسمی طراحی و چاپ پارچه، هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مریم مونسی سرخه عضو هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علی اصغر میرزایی مهر عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ
امیرحسن ندائی استادیار دانشکده هنرو معماری دانشگاه تربیت مدرس
احمد ندایی فرد دانشگاه الزهرا
علی نعمتی بابای لو رییس دانشکده حفاظت آثار فرهنگی
ندا وکیلی مبانی نظری هنرهای تجسمی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا تهران
سیده راضیه یاسینی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
میثم یزدی مبانی نظری هنرهای تجسمی دانشگاه آزاد اسلامی