اشتراک نشریه

نویسندگان و پژوهشگران گرامی می توانند برای اشتراک و خرید نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی به ایمیل jtpva@alzahra.ac.ir درخواست خود را ارسال نمایند.

شماره های منتشر شده و موجود نشریه:

شماره 1 بهار و تابستان 1395

شماره 2 پاییز و زمستان 1395

شماره 3 بهار و تابستان 1396

شماره 4 پاییز و زمستان 1396

شماره 5 بهار و تابستان 1397

شماره 6 پاییز و زمستان 1397

شماره 7 بهار و تابستان 1398