مشابه یابی مقالات در روند بررسی مقالات نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی اجباریست!

به استحضار می رساند، طبق آیین نامه نشریات علمی مورخ  1398/02/09 به شماره 11/25685 صاحب امتیاز نشریه موظف است برای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی آن، تمهیدات کافی را برای جلوگیری از تخلف و حفظ حقوق مالکیت معنوی نویسندگان و احراز اصالت علمی آثار، به کارگیرد. در صورت اثبات تخلف یا تقلب، موضوع تابع مجازات های مندرج در قانون مذکور است و هرگونه تخلف توسط ارکان نشریه یا ناشی از قصور آن، می تواند منجر به حذف موقت یا دائمی از فرآیند ارزیابی و رتبه بندی می شود. برای تمامی مقالات نویسنده مسوول در هنگام ارسال مقاله به نشریه جهت داوری، باید فرم ضمانت نامه چاپی حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نماید. نشریه موظف است در هر زمان که عدم رعایت تعهدات احراز شود، مقاله را با مهر فاقد اعتبار اعلام نماید.

نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی از نرم افزار مشابه یاب سمیم نور جهت اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی آن، استفاده می نماید.