عناصر ایرانی و میانرودانی در هنر سکایی؛ با تأکید بر گنجینهٔ فترزفلده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران،

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان رشته پژوهش هنر

چکیده

سکاها با آن‌که مردمانی بیابان‌گرد بودند و اقتصاد آن‌ها بر پایه دست‌اندازی به همسایگان متمدن‌شان وابسته بود، از ذوق هنری برخوردار بوده و هنر را ستایش می‌کردند. آنان فاقد شهر یا سکونت‌گاه دایمی سازمان‌یافته بودند؛ ولی از گورها و کورگان‌ها و نهان‌گاه‌های آنان، آثار ارزشمندی یافته شده که مایه هنر در آن‌ها دیده می‌شود. از بزرگ‌ترین کشفیات هنر فاخر سکایی، می‌توان به گنجینه‌های پازیریک و فترزفلده اشاره کرد که در هر کدام، اقلام زرین ارزشمندی یافت شده‌است؛ که تاثیر هنر ایرانی دوره هخامنشی و پیشاهخامنشی، به روشنی، دیده می‌شود. نویسنده این مقاله با هدف معرفی یکی از جنبه‌های فراموش‌شده هنر ایرانی در اروپا، با رویکرد توصیفی – تحلیلی و مطالعات اسنادی، در پی پاسخ‌گویی بدین پرسش‌ها است: آثار بازیافته از فترزفلده با استناد به کدام عناصر، از هنر ایران و میان‌رودان باستان متاثر شده و آن‌ها چگونه به هنر سکایی فترزفلده نفوذ کرده‌اند؟ این آثار شامل چند زین‌ابزار زرین، چند قطعه اسلحه و آرایه هستند که اشیای زرین یافته شده، دارای نقوش و طرح‌هایی از موجودات اساطیری و حیوانی و طرح‌های جالب توجه دیگر است. بررسی‌های به‌عمل آمده، گویای آن است که نقوش و طرح‌های موجود بر روی این آثار از خاستگاه مشترک برخوردار بوده و همگی، به‌طور دقیق، از هنر ایرانی و میان‌رودانی اثر پذیرفته و یا در این منطقه ساخته‌شده‌اند. از میان مناطق و شیوه‌های هنری متعدد، آثار هنری عصر مفرغ زاگرس بیش از همه به چشم می‌خورد که این امر با جریان نفوذ سکاها به آن منطقه در دوره مادها و وجود گورهای سکایی در آن‌جا مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iranian & Mesopotamian Elements in Scythian Art: Emphasizing on Vettersfelde Treasure

نویسندگان [English]

  • Taghi Hamidimanesh 1
  • Karim Zarei 2
  • nahid jafari dehkordi 3
1 Department of Graphic art, Faculty of Art, Bu Ali-Sina University of Hamedan, IRAN.
2 Department of Graphic, Faculty of Art, Bu Ali-Sina University, Hamedan, Iran
3 Isfahan university of art
چکیده [English]

The Scythians were a Persian speaking tribe who had kinship with the intial tribes of the Aryans living in the Iranian plateau. They have beenmore or less considered the same as ‘Turan’ and ‘Turanians’ mentioned in Avesta and the Iranian epic legends.
The Scythians had a vast territory stretched from Eastern Europe to the borders of China and Mongolia. This region was inhabited by various Scythians tribes who were not only in battle with their neigbours but were also in conflict with each other.
Unlike other Aryan tribes (such as the Greeks, Romans, Iranians and Indians), the Scythians were unable to set up a centralized and advanced state system that could lead them to civilization and urbanization and the type of their economy lacked required characteristics to meet such goal.
However, they were desert-dwellers but they shouldn’t be considered among the savage tribes of the ancient world because they were artloving people and even in the proximity of their civilized neighbours, they were able to distinguish right from wrong and shad artistic taste and admired art. Scythian art illustrated the life of a warrior and a nomadic tribe and thus, their art was distinctly different from the art of the ancient civilizations. Scythians loved arts and culture yet their geographical and social conditions did not allow them to establish a civilization similar to their southern neighbors.
The Scythians used to assault their neighbours and took entire possession of their belongings. Thus, in their arts, traces of Chinese, Indian, Iranian, mesopotamian and Greek arts can be found. One of the greatest discoveries of Schtyian art are Pazirik and Vettersfelde treasures each of which contain valuable golden items that clearly reflect the influences of the pre-Achaemenid and Achaemenid Persian art. Moreover, although they didn't create a city or have a permanent residence; but valuable relics and works of art have been found in their graves and sanctuaries. These include several golden tools, weapons and a number of other objects among which the golden ones had motifs and sketches of mythical creatures and animals and other interesting designs.
Aiming to examine one of the forgotten aspects of Iranian art in Europe, the author has based his research on this hypothesis that the Iranian and ancient Mesopotamia art have influenced the Scythian Vettersfelde art. Employing a descriptive-analytical method of research, the paper seeks to answer these questions that which elements prove that the works recovered from Vettersfelde have been influenced by the art of Iran and the ancient Mesopotamians and how they such elements have found their way to the Scythian Vettersfelde art.
The study shows that the motifs and designs on these objects have a common root and that they indicate apparent influences from Iranian and Mesopotamian art or even they have been created in this region. Among different art styles of numerous regions, the Zagros Bronze Age artworks are most prominent which corresponds to the arrival of Scythians in the area during the Median period and the existence of the Scythian graves there.
Addressing this issue is important in several respects including that the Scythians played a role as cultural mediators among their neighboring nations because they were scattered over a vast territory. Given their close proximity to Iranians, a thorough understanding of their art and culture can be very helpful in understanding Iranian art and culture. Moreover, the Vettersfelde treasure shows the strong influence of Iranian and Mesopotamian art on the art of far-reaching areas and can help researchers seek similar influences in such a vast scope.
The treasure contains few objects (because most of the artifacts were crushed or melted by farmers), but among them, there are a few golden saddles that are extremely valuable for understanding the Scythian culture. In two large pieces of Vettersfelde Collection, there are several distinct designs, each of which show that these items all belong a single origin and have probably been made by the same artist. While studying it against the Achaemenid and pre-Achaemenid Persian art (especially the Zagros region) as well as the Mesopotamian art, the outcomes display that their motifs and patterns have been derived from the arts and culture of this region, which is dealt with in this research.
Perhaps the Scythians' military influence over the Median and Urartu territories for three decades and then Darius's war operations in Western Scythian territory led to the influence of Iranian culture influence on Scythian art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scythian Art
  • the Vettersfelde Treasure
  • Darius's Campaign to Europe
  • Achaemenid Art
  • Mesopotamian Art
-          آبایف، و. ای(1356). «شرحی در پیرامون واژه‌شناسی نام‌های خاص ایرانی»، ترجمه عنایت‌الله رضا، بررسی‌های تاریخی، شماره 71، 209 - 244.
-          اشمیت، اریش ف.(1342). تخت جمشید؛ بناها. نقش‌ها، نبشته‌ها، ترجمه عبدالله فریار، تهران: امیرکبیر.
-          اکبرزاده، داریوش(1392). آثار گنجینه جیرفت، تهران: موزه ملی ایران، پازینه.
-          اوپی، جیمز(1372). «معمایی بنام پازیریک»، ترجمه کیخسرو سُبحه، قالی و گلیم، شماره 3، 26-28.
-          بارانی بیاتیانی، سکینه(1394). «آثار باستانی برجای‌مانده از سکاها»، تاریخ‌پژوهی، شماره 62، 273 - 286.
-          بهزادی، رقیه(1373). قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران، تهران: وزارت امورخارجه.
-          به لک، جرمی و گرین، آنتونی(1385). فرهنگ‌نامه خدایان، دیوان و نمادهای بین‌النهرین باستان، ترجمه پیمان متین، تهران: امیرکبیر.
-          بهنام، عیسی(1346). «گنجینه‎های مکشوف در پازیریک»، هنر و مردم، شماره 63، 2-9.
-          بهنام، عیسی(1381). تمدن ایرانی، نوشته جمعی از خاورشناسان فرانسوی، تهران: علمی و فرهنگی.
-          بیات، نادر(1367). تورانیان، تهران: ایرانشهر.
-          پرهام، سیروس(1373). «ماجرای شگفت‌انگیز قالی پازیریک»، دانش، شماره 81، 8-14.
-      پرهام، سیروس(1375). «قالی پازیریک چگونه ممکن است بافت بیابانگردان آلتایی باشد»، فرش دست‌باف ایران، شماره 1، 62-66.
-          پورداوود، ابراهیم(1356). یشت‌ها، به­کوشش بهرام فره‌وشی، جلد دوم، تهران: بی‌نا.
-          پیرنیا، حسن(1386). تاریخ ایران باستان، تهران: نگاه.
-          تالبوت، رایس تامارا(1388). سکاها، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: طهوری.
-          جوان، موسی(1381). تاریخ اجتماعی ایران باستان از آغاز مهاجرت به سرزمین ایران تا حمله اسکندر مقدونی، تهران: دنیای کتاب.
-          حشمتی رضوی، فضل‌الله(1375). پازیریک، دانشنامه جهان اسلام، جلد نخست، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامی.
-          دارمستتر، جیمس(1388). مجموعه قوانین زرتشت یا وندیداد اوستا، ترجمه دکتر موسی جوان، تهران: دنیای کتاب.
-          داندامایف، محمد(1389). تاریخ سیاسی هخامنشیان، ترجمه فرید جواهر کلام، تهران: فرزان روز.
-          دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ(1380). گذرگاه‌های تاریخ، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، تهران: ققنوس.
-          زاویتوخینا ماریا ب.(1355). «پازیریک»، پیام یونسکو، سال 8، شماره 86.
-          کنت، رول‌اند گ.(1391). فارسی باستان؛ دستور زبان، متون، واژه‌نامه، ترجمه سعید عریان، تهران: علمی.
-         گرشویچ، ایلیا(1387). تاریخ ایران دوره ماد، ترجمه بهرام شالگونی، دفتر اول از جلد دوم. تهران: جامی.
-          گیرشمن، رومن(1346). هنر ایران، در دوران ماد و هخامنشی، ترجمه عیسی بهنام، جلد نخست، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
-          گیرشمن، رومن(1372). ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: علمی و فرهنگی.
-          مالوری، ج. پ.(1388). تاریخچه تحقیقات در خاستگاه هندواروپایی در: سه گفتار درباره آریاییان، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران: هیرمند.
-          مجیدزاده، یوسف(1383). جیرفت کهن‌ترین تمدن شرق، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-          مصطفوی، سیدمحمدتقی(1334). فرش‌ها و پارچه‌های عهد هخامنشی مکشوف در سیبریه، تهران: بانک ملی ایران.
-          ملک شهمیرزادی، صادق(1375). تاریخ تمدن‌های آسیای مرکزی(کتابی از یونسکو)، بخش اول از جلد دوم، تهران: وزارت امور خارجه.
-          موری، راجز(1379). «آنچه ایرانیان به مجموعه آثار فرهنگی هخامنشیان سپردند»، ترجمه کامیار عبدی، اثر، شماره 31 و 32، 228 - 245.
-     میرزایی و عبدالله(1396). «مفاهیم نمادین نقش‌مایه‌های قالی پازیریک»، پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال دوم، شماره 6، 1 - 12.
-          واندنبرگ، ل.(1349). «مفرغ‌های لرستان»، ترجمه سرهنگ یحیی شهیدی، بررسی‌های تاریخی، شماره 3، 93- 132.
-          والزر، گرلد(1388). نقوش اقوام شاهنشاهی هخامنشی، ترجمه دورا اسمودا خوب‌نظر، تهران: پازینه.
-          هاکس، جیمز(1349). قاموس کتاب مقدس، تهران: کتابخانه طهوری.
-          هرودوت(1356). تواریخ، ترجمه وحید مازندرانی، تهران: فرهنگستان ادب و هنر ایران.
-          همایونفرخ، رکن‌الدین(1350). سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان، تهران: یادبود جشن‌های دوهزار و پانصدساله شاهنشاهی.
-          یوسف‌زاده چابک، شهلا؛ میرسعیدی، نادر و بهروزی، مهرناز(1394). «بررسی تاریخی فرهنگ و هنر و نژاد اقوام سکایی»، تاریخ، سال پنجم، شماره 19، 148-162.
 
 
-        Askold I. Ivantchik, Kimmeriĭtsy (1996), Drevnevostochnye tsivilizatsii i stepnye kochevniki VIII-VII vv. don.è. (The Cimmerians: Ancient eastern civilizations and steppe nomads in the 8th-7th centuries BCE), Moscow.
-        Furtwängler, Adolf (1883). Der Goldfund von Vettersfelde. Berlin: Druck und Verlag von G. Remier.
-        Grousset rene, Naomi walford translated by Naomi walford (1998). "The empire of the steppes: a history of central asia، rutgers university press, page 7.
-        J. M. Cook (6 June 1985). "The Rise of the Achaemenids and Establishment of Their Empire". In Ilya Gershevitch. The Cambridge History of Iran, Volume 2. Cambridge University Press; Reissue edition. pp. 253–255.
-        Moradi, Zohreh (2015). "Fish Imagery in Iranian Artwork". In: Iran. J. Ichthyol, Volume 2(4): pp 244–261.
-        Piotrovsky, Boris B. (1976). "The Scythian World". In: UNESCO Courier; 29th Year, December. pp: 4-8.
-        Seidl, Ursula (1989). Die babylonischen kudurru-reliefs symbole mesopotamischer gottheiten.universitätsverlag Freiburg schweiz vandenhoeck & ruprecht göttingen.
 
 
URLs:
URL1. https://archive.org/details/mma_bracelet_with_animal_terminals_323963
URL2.https://archive.org/details/mma_bracelet_with_boar_terminals_322870
URL3.https://archive.org/details/mma_bracelet_with_duckheaded_terminals_322565
URL4.https://artmagik.webs.com/pazyryktattoochieftan.htm
URL5.http://benedante.blogspot.com/2015/10/the-mysterious-ziwiye-hoard.html
URL6.https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=282412&partId=1
URL7. http://imgarchive.online/p/1813218755464069614
URL8.http://www.iranicaonline.org/articles/scythians
URL9. http://www.ipernity.com/doc/26252/29579625
URL10.http://www.ipernity.com/doc/288839/47044712
URL11.https://www.praehistorische-archaeologie.de/thema/skythen/goldfisch-von-vettersfelde/
URL12.http://www.scalarchives.it/web/dettaglio_immagine_adv.asp?numImmagini=614&posizione=441&SC_Luogo=Antikensammlung%2C+Staatliche+Museen+zu+Berlin%2C+Berlin%2C+Germany&prmset=on&SC_PROV=RA&SC_Lang=eng&Sort=2