بررسی ساختار بصری آثار ناتمام در هنر نقاشی و مجسمه غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

2 استاد دانشگاه هنر تهران

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی ساختار بصری آثاری است که به صورت ناتمام در هنر نقاشی و مجسمه سازی غرب، توسط هنرمندان، در زمان­ های مختلف و شیوه ­های متعدد شکل­ گرفته است و سرانجام تاثیر به سزایی بر «نظریات روشنفکران غربی» گذاشته است. در این کنکاش در پی آنیم که: آیا هنرمندانی عمدا، اثری را ناکامل ارائه کرده‌اند یا برحسب اتفاق و ناخواسته، این آثار شکل گرفته است؟ آیا یک اثر هنری را می‌توان تمام شده محسوب کرد؟  به عنوان یافته­ های این پژوهش، می ­توان چنین اظهار نمود که با گذشت زمان و سپری شدن قرون متمادی و با توجه به گونه ­گونگی فرهنگ ­ها درجوامع بشری و تغییر و تحولات تکنیکی، این موضوع دستخوش تغییراتی می­ گردد که در بسیاری از قرون گذشته مطرح نبوده است و متعاقبا، در این گونه آثار نگرش و رویکرد قابل توجهی دیده می­شود که جای واکاوی و تعمق دارد. سرانجام به عنوان نتیجه حاصل شده، باید گفت که این گونه آثار در ابتدا از فضایی به پایان نرسیده سرچشمه گرفته، لیکن، بعدها به نگاهی پارادوکسال تبدیل شده است و چه بسا از دست­آوردهای «ناتمامیت» بهره جسته که برداشتی نوآورانه و بسیار عمیق فکری می ­باشد. در واقع، استفاده از ناتمامیت یا به دیگر سخن، پایان نیافته، همیشه نشات گرفته از فضایی حقیقتا، ناکامل نبوده است، بلکه گاه، برخی از هنرمندان برای به صحنه کشیدن نا­دیدنی­ ها  و یا به نمایش گذاشتن فضایی نامحسوس از قالب ناتمامیت سود جسته­ اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Visual Structure of Unfinished Works in Western Painting & Sculpture

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Taak 1
  • Djalaleddin SoltanKashefi 2
1 Islamic Azad university Science and Rsearch branch Tehran
2 Art University of Tehran
چکیده [English]

The article at hand intends to examine the visual structure of works categorized as 'incomplete' created by different artists in different epochs of time or in other words, in the course of centuries which greatly affected the viewpoints of many Western intellectuals. For this purpose, this study has endeavored to answer two main questions: can an artworks be considered complete, despite appearing to be unfinished?  And also Have the artists deliberately made an incomplete work or it has happened accidentally without intention?
In any case, as the findings of this study, it can be stated that with the passage of time and many centuries on the one hand, and due to the diversity of cultures in human societies and technical changes from the other, the subject has undergone tremendous changes that were absent during the past centuries and subsequently, there is a significant attitude and approach in these artworks that can be deliberated upon and interpreted.
The research findings indicate that such works were first rooted in an unfinished space but later, they tuned into a paradoxical viewpoint and perhaps utilized the achievements of 'incompleteness', which is 'supposedly' a very profound, innovative notion. In fact, the use of ‘incompleteness’ or, in other words, unfinished, has not always been rooted in an actually incomplete space but sometimes, some artists have utilize ‘incompleteness’ to portray things that cannot be seen or illustrate an intangible space.
So, some old works of visual arts, especially painting and sculpture, have remained incomplete. Sometimes because completing them was time consuming and other times, due to countless other reasons.
This is interesting for a group of artists that like ‘incomplete’ or ‘unfinished’ art.
Therefore, in order to clarify the reason for creating such works first the term unfinished and incomplete have been surveyed from Etymological perspective. Then, brief history of incomplete visual artworks has been offered. In this connection, a particular attention has been paid to the completion of such paintings and their statues. Afterwards, the visual structures of the works which have become famous as unfinished works are studied. The research finally comes to conclusion.
Carried out through desk study of library resources and valid internet resources, the research has been conducted using historical-descriptive method. Also the study takes up an analytical approach to clarify the relations. Particularly this research has tried to take note of different cultures and religions as well as social, national and traditional outlooks that have emerged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unfinished Art
  • Painting
  • Sculpture
  • Minimalism
  • Perfected Art
- آرناسن، یورواردور هارواد(1367). تاریخ هنر نوین، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: زرین و نگاه.
-   آیتو، جان(1386). فرهنگریشهشناسیانگلیسی، ترجمه حمید کاشانی، تهران: فرهنگ نشر نو –معین.
-  اِسپور، دِنیس(1392). انگیزه آفرینندگی در سیر تاریخی هنرها، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، چ. دوم، تهران: نیلوفر و دوستان.
-  اِستاکستاد، مریلین(1395). تاریخ هنر، ترجمه و تدوین بهزاد سلماسی- آناهیتا مقبلی و گروهی از مترجمان، تهران: فخر اکیا.
-  پاکباز، روئین(1369). در جستجوی زبان نو( تحلیلی از سیر تحول هنر نقاشی در عصر جدید)، تهران: نگاه.
-  جنسن، ه. و(1359). تاریخهنر(از سپیده دم تاریخ تا زمان حاضر)، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
-  رید، هربرت و هیات مولفان(1367). کتاب هنر، ترجمه دکتر یعقوب آژند، تهران: مولی.
-  گاردنر، هلن(1365). هنردرگذرزمان، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: آگاه.
    -  هارت، فردریک(1382). سیدوهزارسالتاریخهنر، ترجمه موسی اکرمی و ...، تهران: پیکان.
 
Aryanpur, A. & Aryanpur, M. (1986). The English – Persian Collegiate Dictionary (Vol.II), Tehran: Amir – Kabir. 
 
URLs:
 
- URL1. https://www.artsy.net/artwork/Jahn - van- Eyck - saintbarbara (access daite: 2018/01/22).
 - URL2. https//www.artsy.net/artwork/Albrecht–Durer – holy family and saint Jan (ibide)(access date: 2018/01/22).
- URL3. https://www.artsy.met/artwork/Pierre – Bonnard – La symphonie – Pastoral (access date: 2018/01/14).
- URL4. https://www.google.com/Picasso – Carafe – and – Candlestick – unfinished Piece of Art Also Becomplete (access date:2018/01/22).
- URL5. https://www.google.nl/search - Natali Radina Holland (access date:2018/01/15).
- URL6. https://www.google.nl/search - Jesica Rimondi (access date:2018/01/18).
- URL7. https://www.google.nl/ search - Craig Waddell (access date: 2018/01/14).
- URL8. https://www. Google.nl/search - Eduvardo Mata Icaza (access date: 2018/01/14).
- URL9. https://www.google.com /wiki/African – art/Masque blanc – Punu – Gabon (accessdate: 2018/01/27).
- URL10. https://www. Google.nl/search - Naum Gabo (access date: 2018/01/15).
- URL11.https://www.googl.com/801-impressive-incomplete–Sculptures–.(accessdate:2018/ 01/14).  
-URL12.https://www.google.com/Search - Marc Quinn –.(accessdate:2019/ 011/128).