دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، دی 1400، صفحه 4-210