دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 
3. مطالعه بازنمایی هویت در نقاشی های آبستره غیر فیگوراتیو عراقی

صفحه 41-56

10.22051/jtpva.2017.3971

شکیبا شریفیان؛ مهدی محمدزاده؛ محمود حسین عبدالرحمن حسین