دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 5-150 
هماهنگی معنای اولیه و ضمنی نماد با هویت برند، در راستای خلق لوگوی فرهنگ محور

صفحه 85-98

10.22051/jtpva.2019.24879.1039

الهام الیاسی؛ زاهد شفیعی؛ کامران افشار مهاجر؛ میراحمد امیرشاهی؛ محمود شیرازی