هنر شهری-هنر عمومی در تطبیقی معناشناسانه (با تاکید بر هنر نیمه دوم سده بیستم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مطالعات عالی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده هنر های تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

10.22051/jtpva.2022.38338.1355

چکیده

هنر فضاهای عمومی شهر در دوره پست‌مدرن به علت رویکردهای نوین هنرمندان در شهر، ارتباط آن با نهادهای شهری و مخاطبان گسترده، رویکردهای متنوعی در حوزه آثار و آرای نظریه‌پردازان دنبال کرده است. به نظر می‌رسد، اختلاط دو عرصه هنر عمومی و هنر شهری و نسبت‌های معنایی مولفه‌هایی چون مخاطبان- شهروندان، شهر- فضاهای عمومی و نهادها- هنرمندان، علی‌رغم مشابهت معنایی در مولفه‌های بنیادین، متفاوت با یک‌دیگر است. هدف از این پژوهش، تعین معنایی و واکاوی وجوه افتراق و اشتراک دو حیطه هنر عمومی و شهری است؛ لذا، با مرور مولفه‌های تاریخی، چرایی و چگونگی آغاز گفتمان‌ عمومیت هنر در شهر بررسی می‌شود، اشتراک و افتراق آن‌ها در دو واژه عمومی و شهری واکاوی می‌شود و مولفه‌های معنایی مشترک آن در دو حوزه مخاطب- مکان و هنرمند- نهادها به پرسش گرفته می‌شود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است؛ لذا، با جستجوی تاریخی مباحث هنر عمومی و واژه‌شناسی عمومی و شهری به مولفه‌های بنیادین آن ذیل آثار این حوزه پرداخته می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهند، علی‌رغم گستردگی اصطلاح هنر عمومی در دوران پسامدرن و اطلاق لفظ عمومی به آثاری که در حیطه منظر شهری خلق ‌شده‌اند، چیستی مولفه‌های بنیادین این دو حوزه با یک‌دیگر متفاوت است. آن‌چه در هنر عمومی در نسبت با مخاطبان عامه تعین می‌یابد، در هنر شهری در نسبت با شهروندان آن هویت می‌یابد. در هنر عمومی، اولویت‌ها در نسبت‌های هنرمندمحور و مخاطب‌گرا درک می‌شوند؛ درحالی‌که در هنر شهری این نسبت‌ها در اولویت با مکان شهر و ذیل مخاطبِ شهروند معنا می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Art- Public Art in a Semantic Comparison (Emphasizing the Art of the Second Half of the Twentieth Century)

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Pahlevan Noudeh 1
 • Asghar Kafshchian Moghaddam 2
1 PhD Student in Art Research, Department of Higher Art Studies, College of Fine Arts, University of Tehran.
2 Associate Professor, Faculty of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the developments of postmodernism and with the beginning of the discourse of the generality of art in cities, the relationship between the work of art, artist, audience and urban context with new relations becomes meaningful and due to new approaches of artists in the city, its relationship with urban institutions and a wide audience creates a variety of approaches in the field of works and theories of theorists. Cities as a context of discourse and multiculturalism, become a platform for the presence of art, and communication with a wide urban audience becomes the goal of art. In the midst of these developments, urban spaces, that previously designed only by urban organizations and their careful planning and collaboration with artists, became the context for the entry of various arts. The relationship between art and the urban has faded; the art-urban component is accompanied by the artist-audience component, and here the public art discourse begins.
In the public discourse of art, which most theorists have defined as "public art," artists ideologically turn to the public context to communicate with a wider audience. Because, in addition to environmental contexts, Urbans were considered as a context for discourse with a wide audience, governments and urban institutions try to create a discourse context for art and intervene by creating a percentage for art works. However, urban developments in the postmodern period, which are based more on audience-oriented approaches and define the urban space in relation to the urban audience, do not consider most of the artworks of the public art genre in relation to the urban and the urban audience and after the first decades of this approach, the public art controversy begins. Its conflicts are mostly between urban theorists, audiences, artists and institutions that support art works. By Criticizing the works, they demand the coordination of art with the urban context, the cultural and pluralistic context of the city, the urban audience and its association with local institutions.
Therefore, it seems that despite the semantic similarity in the basic components of urban art and public art, the mixture of these two areas and the semantic ratios of components such as audience-citizens, city-public spaces and institutions-artists are different. Because, despite its proximity to urban-public spheres, the discourse of public art is different from that of urban art and is based on artist-centered components. Therefore, it seems necessary to question the ratio of similar and different components in the two genres of public art and urban art, both in the semantics of the terminology for it and in its basic components that are the audience-environment and artist-institutions. Therefore, the purpose of this study is to answer what and how the art is in the public spaces of the city; through the two terms of public art and urban art, by examining the common and differential components of these two areas, which is based on terminology and analysis of works.
The research method in this article is descriptive-analytical and comparative. It begins with the collection of historical artworks and documents related to the art of public spaces in the city and the extraction of its variables has been done by analyzing related texts and artworks in both: urban and public areas. Due to the interdisciplinary nature of the article, research, collection and classification of works and texts have been done by comparative study in two areas of city and art and to enter the main and semantic issues in these two areas, how and why the discourse of the generality of art in the second half of the twentieth century has been discussed historically and socially. Its semantic aspects have been studied in the terminology of public art and urban art and in terms of comparing the commonalities and differences between these two areas, the important semantic components that have been found in both how and why of Public Art and in the semantics of terminology, have been analyzed by comparing the artworks and discourses of this period. Examples of research have been selected from the important and prominent works in this field in the public spaces of the city and by analyzing and studying the previous fields of works and their turning to the public space of the city, public and urban questions have been studied.
Researches show that the art of public spaces in the city, after the changes of postmodernism, freed itself from previous constraints such as: purely aesthetic, political, memorial, heroic, messaging, etc. and by re-reading the city and space, found a public context for its expression. Its expressive approaches, sometimes in the form of interactive installations, re-read the urban context. Sometimes, with the conceptual ideology of artists, questioned the meaning of place with Its presence. Sometimes the artist's conceptual idea became so original that changed the urban context and confiscated it in its favor, and sometimes expressed its message in relation to it. During this period, the city became a place for the narration of artists, audiences, and public and private institutions in the form of multiple contexts. Its space that moves structurally and identity between the past, present and future; created a multiplicity of time-space that is no longer imaginable in urban spaces.
However, what separates the components of urban art from public art is the meaningful dependence and location of urban art to the public spaces of the city and its connection to the audience and urban life. Urban art transforms the spatial-local contexts of the city into a new context for the evolution of events and offers a new reading of the city and art to the audience present in the place. Interactive approaches between art and society predict the technological nature of new art, a futuristic function, and a place for the city. Urban art considers the urban components that have been, are and are becoming. In this multiple context, art is identified in relation to the location of the city and moves in the intermediate relationship between the artist-institutions and the audience. The confrontation with the city is sometimes personal, sometimes is through the institutions of the art world and sometimes is against the institutions of power; but it always participates in the urban landscape discourse.
The components that in public art lead to the space-time of the place and the extension of the artist's idea in the audience, here become one with the space-time of the city and accept its container. Therefore, despite the widespread use of the term public art in the postmodern era and the application of the term public to works created in the field of urban landscape; the nature of the basic components of these two areas are different. In public art, priorities are understood in artist-centered and audience-oriented ratios; whereas in urban art, these proportions find meaning primarily in the location of the city and below the audience of the citizen. Where it was located, where it is and to where it extends. It is dynamic and evolving and transformative, participating in the artist's participatory idea, creating a new context for reading, and creating a new encounter with the event.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban art
 • public art
 • urban
 • Audience
 • Citizen
 • آرچر، مایکل (۱۳۹۲). هنر بعد از ۱۹۶۰، ترجمه کتایون یوسفی، چ. سوم، تهران: حرفه هنرمند.
 • اریس، بهاره و کریمی مشاور، مهرداد (۱۳۹۷). «مدل مفهومی ارتباط معنایی هنر و فضای شهری»، باغ نظر، سال پانزدهم، شماره ۶۶، 5- 16.
 • استالابراس، جولیان (۱۳۸۸). هنر معاصر، ترجمه احمدرضا تقاء، تهران: ماهی.
 • استالابرس، جولیان (۱۳۹۸). «هنر نخبه در عصر پوپولیسم»، ترجمه نغمه یزدان پناه، حرفه هنرمند، شماره ۷۳، 20- 29.
 • استیونسون، دبورا (۱۳۸۸). شهرها و فرهنگ‌های شهری، ترجمه رجب پناهی و احمد پوراحمد، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
 • باکاراک، ساندرا (۱۳۹۷). متفکران بزرگ زیبایی‌شناسی، گردآوری و تدوین الساندرو جوانلی، ترجمه داود میرزایی، به کوشش و ویرایش امیر مازیار، تهران: لگا.
 • پارمزانی، لوردانا (۱۳۹۳). شورشیان هنر قرن بیستم، جنبش‌ها، نظریه‌ها، مکاتب و گرایش‌ها، ترجمه مریم چهرگان و سمانه میرعابدی، تهران: نظر.
 • پاکزاد، جهانشاه (۱۳۸۹). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی ۱، از کمیت تا کیفیت، تهران: آرمان‌شهر.
 • پاکزاد، جهانشاه (۱۳۹۰). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی ۲، از کمیت تا کیفیت، تهران: آرمان‌شهر.
 • جهانیان، گل‌آرا (۱۳۹۴). «موزه بدون دیوار»، حرفه هنرمند، شماره ۵۵، 184- 186.
 • جوانلی، الساندرو (۱۳۹۷). متفکران بزرگ زیبایی‌شناسی، گردآوری و تدوین الساندرو جوانلی، ترجمه مریم خدادادی، به کوشش و ویرایش امیر مازیار، تهران: لگا.
 • حق‌شناس، علی‌محمد؛ سامعی، حسین و انتخابی، نرگس (۱۳۸۳). فرهنگ معاصر هزاره، (جلد دوم M-Z تدوین واحد پژوهش فرهنگ معاصر، تهران: فرهنگ معاصر.
 • دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۳). لغت‌نامه، تهران: مجلس شورای اسلامی.
 • دومزون روژ، ایزابل (۱۳۸۹). هنر معاصر، ترجمه جمال عرب زاده، تهران: دانشگاه هنر.
 • زجاجی، نگار؛ طالب پور، فریده و رفیعیان، مجتبی (۱۳۹۸). «هنر عمومی سبک نو به‌مثابه ابزار توسعه خلاقیت جمعی»، مبانی نظری هنرهای تجسمی، شماره ۸، 65- 74.
 • زیته، کامیلو (۱۳۸۵). ساخت شهر بر اساس مبانی هنری، ترجمه فریدون قریب، تهران: دانشگاه تهران.
 • شوای، فرانسواز (۱۳۷۵). شهرسازی: تخیلات و واقعیات، ترجمه سیدمحسن حبیبی، تهران: دانشگاه تهران.
 • عادلوند، پدیده (۱۳۹۵). «هنر شهری به‌عنوان پدیده‌ای منظرین»، باغ نظر، سال سیزدهم، شماره ۳۹، 39- 44.
 • علی‌الحسابی، مهران و مرادی، سلمان (۱۳۸۸). «بررسی سیر تحول و تکامل مفهوم هنر عمومی»، نامه معماری و شهرسازی، شماره ۲، 5- 18.
 • فکوهی، ناصر (۱۳۹۸). انسان‌شناسی شهری، تهران: نی.
 • کالن، گوردون (۱۳۹۵). گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، چ. ششم، تهران: دانشگاه تهران.
 • کپس، جئورگی (۱۳۹۹). زبان تصویر، ترجمه فیروزه مهاجر، چ. پانزدهم، تهران: سروش.
 • گراهام، گوردون (۱۳۸۳). درآمدی بر زیبایی‌شناسی فلسفه هنرها، ترجمه مسعود علیا، تهران: ققنوس.
 • گاردنر، هلن (۱۳۸۴). هنر درگذر زمان، با تجدیدنظر هورست دلاکروا و ریچارد ج. تنسی، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران: آگه.
 • لایون، دیوید (۱۳۸۷). پسامدرنیته (جنبش‌های اجتماعی)، ترجمه محسن حکیمی، تهران: آشیان.
 • لدی، توماس (۱۳۹۷). متفکران بزرگ زیبایی‌شناسی، گردآوری و تدوین الساندرو جوانلی، ترجمه داود میرزایی، به کوشش و ویرایش امیر مازیار، تهران: لگا.
 • لینچ، کوین (۱۳۷۲). سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، تهران: دانشگاه تهران.
 • ملرز، آرتور؛ واین برگر، جری و زینمان، ریچارد (۱۳۸۵). دموکراسی و هنر، گروه ترجمه شیراز علی معصومی، شاپور جورکش و پولاد فرخزاد، تهران: چشمه.
 • هاروی، دیوید (۱۳۹۵). عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه محمدرضا حائری، تهران: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
 • هاین، هیلده؛ هرویتس، گرگ ام و کلی، مایک (۱۳۸۶). مجموعه مقالات مسایل هنر و زیبایی‌شناسی معاصر 2 (هنر عمومی)، ترجمه شهریار وقفی پور، تهران: فرهنگستان هنر. 
 • Cullen, G. (1961). The Concise Townscape. London: Architectural Press.
 • Eaton, T. (1990). Art in the Environment. The Planner. No. 23, February. 71–74.
 • Hamilton, J., Forsyth, L. & De Iongh, D. (2001). Public Art: A Local Authority Perspective. Journal of Urban Design. No. 3. 283-296.
 • North, M. (1990). The Public as Sculpture, Frome Heavenly City to Mass Ornament. University of Chicago. 4. 28.
 • North, M. (1990). The Public as Sculpture, Frome Heavenly City to Mass Ornament. University of Chicago. 4. 28.
 • Petherbridge, D. (1987). Art for Architecture: A Handbook on Commissioning. London: Department of the Environment H.M. Stationery Office.
 • Rossi, A. (1973). Die Architektur der Stadt, Bauwelt Fundamente, Dusseldorf: Bertelsmann Fachverlag.
 • Senie, H. & Webster, S. (1989). Critical Issues in Public Art. Art Journal. Winter. 4. 287-290.
 • Suzanne, L. (1995). Mapping the Terrian: New Genre Public Art, Seattle. Washington: Bay Press.
 • Willett, J. (1967). Art in a City. Liverpool: Liverpool University Press.

  URLs:

  URL1. https://arthur.io/art/jenny-holzer. (access date:1400/1/30)

  URL2. https://www.cercledart.com. (access date:1400/2/1)

  URL3. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/1/29)

  URL4. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/3)

  URL5. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/3)

  URL6. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/7)

  URL7. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/7)

  URL8. https://en.wikipedia.org. (access date:11/02/1400)

  URL9.https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/11)

  URL10. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/21)

  URL11. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/21)

  URL12. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/21(

  URL13. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/1(

  URL14. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/1(

  URL15. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/1(

  URL16. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/1/29(

  URL17. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/3(

  URL18. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/3)

  URL19. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/3)

  URL20. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/5)

  URL21. https://en.wikipedia.org. (access date:1400/2/5)

  URL22. www.etymology of public. (access date:1400/8/6)

  URL23. www.etymology of Urban. (access date:1400/8/6)

  URL24. www.etymonline.com. (access date: 1399/4/30)

  URL25. www.forwallswithtongues.org.uk. (access date:1400/2/5)

  URL26. https://www.forwallswithtongues.org.uk. (access date:1400/2/1)

  URL27. http://www.galleryteo.com.

  (access date:1400/2/1) & https://tramway.nicecotedazur.org.

  URL28. https://lewebpedagogique.com. (access date:1400/01/28)

  URL29. https://lewebpedagogique.com. (access date:1400/01/28)

  URL30. https://tramway.nicecotedazur.org. (access date: 1400/2/31)

  URL31. www.vajehyab.com. (access date: 1400/2/1)