اعضای هیات تحریریه

مدیر اجرایی

نرگس حوریزاد

نقاشی کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

nhourizadyahoo.com


- مدیر اجرایی و کارشناس نشریه برگزیده کشور در سال 1400

- رتبه اول دوره کارشناسی ارشد رشته نقاشی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

- کارشناسی نقاشی، دانشکده هنر شاهد

- مدیر مسئول آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی "آسمانه"