دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بازشناسی خطوط تزیینی مصور بر اساس نظریۀ دو قلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22051/jtpva.2021.32969.1232

فرناز معصوم زاده