دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چیدمان‌های دیجیتال تعاملی؛ با مطالعه نظریه تحلیل چارچوب اروینگ گافمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22051/jtpva.2021.32100.1210

زهرا رهبرنیا؛ فریماه فاطمی


گفتمان هویت فرهنگی زنان در فرش دستباف دوره قاجار و پهلوی با رویکرد فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22051/jtpva.2021.37169.1327

سپیده طراوتی محجوبی؛ فاطمه کاتب؛ مهدی کشاورز افشار


مطالعه شمایل‌شناسانه تصویر عصا در آثار محمد سیاه‌قلم به روش اروین پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22051/jtpva.2022.38625.1367

مهدی محمد زاده؛ فریبا ازهری؛ شهریار شکرپور


مطالعه تطبیقی شعائر، قاب‌بندی و نقوش مسکوکات ادوار حکومت نادرشاه افشار و کریم خان زند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22051/jtpva.2022.40048.1401

سمانه کاکاوند


کارکرد بلاغی‌ـ رواییِ «تصویر» در ادبیات کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22051/jtpva.2022.37251.1332

امیرحسین زنجانبر


«زیباشناسی گشتالتِ فیگورها در آثار جوزپه آرچیمبولدو»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22051/jtpva.2022.38221.1351

فریده آفرین


اثر بخشی احساسات کودکان در رغبت به استفاده از مبلمان شهری با رویکرد مهندسی کانسی (مطالعه موردی: بوستان لاله شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22051/jtpva.2022.38330.1353

مرضیه اله دادی؛ مهدیه حاتمی سعید آبادی


مبانی نظری هنر و پیشه‌ها بر اساس متون کهن پارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22051/jtpva.2022.39700.1394

پریسا اکبری؛ ایرج داداشی


خوانش اصالت وجود در آثار اگون شیله با تمرکز بر اندیشه مارتین هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1401

10.22051/jtpva.2022.38702.1372

مرجان بشر؛ حسین اردلانی


صنایع دستی، شاخصه‌های فرهنگی و عناصر طراحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22051/jtpva.2022.40453.1420

احمد عابدینی


تحلیل قالی هوشنگ شاهی براساس رویکرد منظومه شبانه و روزانه ژیلبر دوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22051/jtpva.2022.38977.1382

مریم رکنی زاده؛ محمدرضا شاهپروری


کاربرد لایه پنهان در توسعه گره‌چینی بر مبنای مستندات تاریخی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1401

10.22051/jtpva.2022.38900.1376

احد نژاد ابراهیمی؛ عارف عزیزپور شوبی