نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
تحلیل تقابل های دوگانه در ساختار ورنی های عشایر شاهسون دشت مغان (مطالعه موردی زیراندازها)

دوره 6، شماره 2، دی 1400، صفحه 114-127

10.22051/jtpva.2021.37103.1326

رها سعادتی؛ منصور حسامی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ رضا افهمی