نویسنده = �������� ���������� ������������
ارزیابی برنامه درسی کارشناسی هنر اسلامی و ارائه الگوی بهینه‌سازی از منظر کارآفرینی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 4-18

10.22051/jtpva.2021.34082.1257

محی الدین آقاداودی؛ خشایار قاضی زاده؛ محمدحسن میرزامحمدی