نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
عناصر ایرانی و میانرودانی در هنر سکایی؛ با تأکید بر گنجینهٔ فترزفلده

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 51-64

10.22051/jtpva.2020.25425.1060

تقی حمیدی منش؛ کریم زارعی؛ ناهید جعفری دهکردی