نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
بررسی عوامل مؤثر در خلق عکس هنری

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 141-154

10.22051/jtpva.2020.27283.1105

علیرضا مهدی زاده