نویسنده = ���������� ��������
زیبایی شناسی نقوش گچ بری مسجد فریومد

دوره 2، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 19-32

10.22051/jtpva.2018.3983

سیامک علیزاده؛ اکرم مردی